เอกสารประกอบการสมัคร


1. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก 1 ฉบับ
2. สำเนาสูติบัตรเด็ก1ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา อย่างละ1 ฉบับ
4. รูปถ่ายผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ1รูป
5. รูปถ่ายเด็กจำนวน1รูป
6. สำเนาใบฉีดวัคซีนของเด็กจำนวน1ชุด